szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Híres kertészeink

Láng Géza

Láng Géza
Békéscsabán született 1916. március 8-án. Itt végezte a középiskolai tanulmányait. 1934-ben kitűnő eredménnyel érettségizet, majd a keszthelyi Gazdasági Akadémia hallgatója lett. 1937-ben végezte el az Akadémiát szintén kitűnő eredménnyel.

Tuskó László

Tuskó László
Szegeden született 1920. március 17-én. Pedagógus családból származott, apja iskolaigazgató volt. Középiskolát Szegeden végezte, ott is érettségizett, majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Bánya, Kohó és Erdőmérnöki Karán erdészhallgató lett.

Koltay György

Koltay György
Egykoron élt híres kertészeink, mezőgazdászaink, erdőmérnökeink nagyban hozzájárultak a jelenkor mezőgazdasági ágazatának fejlesztéséhez. Ne felejtsük el őket!

Kolossváry Ödön

Kolossváry Ödön
1857. augusztus 4-én született Átok (Csongrád megye) községben. Szüleiről, családi körülményeiről nem tudunk semmit. A Műegyetemet Budapesten és Grazban végezte, 1885-ben szerezte meg a diplomáját. 1881-től állami szolgálatba lépett, előbb a folyammérnökségnél helyezkedett el, majd 1886-tól segédmérnökként, 1889-től kultúrmérnökként, 1890-től hivatalvezetőként dolgozott az ország különböző kultúrmérnöki hivatalainál.

Sávoly Ferenc

Sávoly Ferenc
1870. április 29-én született Alsóeleméren (Jugoszlávia). Középiskolát Nagybecskereken és Temesvárott végezte, majd a temesvári papnevelő intézetbe tanult tovább. Rövid ideig, mint segédlelkész, majd a verseci főreáliskolán, mint hittanár működött. Diplomáját a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán szerezte 1906-ban geográfia, kozmogáfia és filozófia szaktárgyakból.

Sályi Gyula

Sályi Gyula
1903. március 3-án született Békéscsabán. Édesapja Sal Gyula, a 18. században Gyulára települt család leszármazottja, állami állatorvosként dolgozott. Középiskolai tanulmányait Veszprémben kezdte el, rövidesen azonban a gyulai katolikus gimnáziumba iratkozott át, ahol 1921-ben érettségizett.

Sali Emil

Sali Emil
1921. január 22-én született a Vas megyei Gyanafalván (ma: Jennersdorf, Ausztria). Apja pénzügyi főszemlész volt, anyja háztartásbeli. Kőszegen járt középiskolába, ott is érettségizett 1939-ben. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya, Kohó és Erdőmérnöki Karának Erdőmérnöki Osztályára iratkozott be Sopronban, ahol 1943-ban szerzet oklevelet.

Sántha László

Sántha László
Jászkiséren született 1886. március 21-én. Családi körülményei, alsóbb iskoláinak színhelyei nem ismeretesek. Főiskolai tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen végezte, egyetemi doktorátusát is ott szerezte.

Sass Gábor

Sass Gábor
Sass Gábor 1891-ben született Budapesten. Iskolai évei is ehhez a városhoz kapcsolódnak. A gimnáziumi érettségit követően a budapesti József Műegyetemre került, ahol 1913-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. Még ez év őszén bevonult katonai szolgálatra. Az 1914-ben kitört világháború továbbra is a hadsereghez kötötte, ahol vasúti és hídépítő alakulatnál tevékenykedett.

Sajó Károly

Sajó Károly
1851. június 20-án született Győrben. Édesapja ismert orvos volt, akitől humánumát, sokoldalúságát, de mindenekelőtt átlagon felüli természetvizsgáló képességét örökölte. Nagyapja vegyész volt, s neki köszönhető, hogy természettudományos érdeklődése már korán kibontakozott.

Széchenyi István

Széchenyi István
Eszmerendszerében és tevékenységében fontos helyet kapott a mezőgazdaság. Korának kiemelkedő agrárpolitikusa volt, mint nagybirtokos pedig haladó szellemű gazdálkodása révén tűnt ki társai közül. Átfogó társadalmi reformpolitikája abból indult ki, hogy az ország minden egyes lakosának meg kell adni a polgári lét feltételeit.

Lukács Károly

Lukács Károly
1882. május 13-án született Balatonbogláron. Kilenc testvére volt. Elemi iskoláit szülőfalujában, a gimnázium nyolc osztályát a kaposvári Állami Főgimnáziumban végezte, itt nyerte el 17 évese önképzőkör pályadíját, Flammarion francia csillagász művének fordításával.

Lovassy Sándor

Lovassy Sándor
1855. október 28-án született Abonyban, apja gimnáziumi tanár volt, akit gyakran helyeztek át Magyarország különböző gimnáziumaiba. Az ifjú Lovassy több helyen végezte alsó és középfokú tanulmányait. 1872-ben beiratkozott a debreceni Országos Gazdasági Felsőbb Tanintézetbe, ahol 1874-ben szerzett oklevelet, majd a budapesti Tudományegyetemen természetraj, földrajz, vegytan szakon tanult tovább.

Lónyay Ferenc

Lónyay Ferenc
1861. január 8-án született Pazonyban (Szabolcs megye), édesapja Lónyay László, édesanyja Elek Teréz. Családja a Felső-Tisza vidék egyik legősibb nemesi családja, a Csák-nemzetségből származtatják eredetüket.

Szalay Mihály

Szalay Mihály
Veszprémben született 1920. szeptember 9-én. Családja sokat nélkülözött. Édesapja géplakatos volt, hogy egyetlen fiát taníttathassa. A gimnáziumi évei alatt a gyengébben tanuló társak tanításával keresett pénzzel járult hozzá a család megélhetésének javításához. A nehéz helyzetet csak tetézte apja 1937-ben bekövetkezett korai halála, amikor Mihály éppen érettségi előtt állt.

Lengyel Géza

Lengyel Géza
Salgótarjánban született 1884. december 2-án. Az általános iskolától kezdve mindvégig Budapesten tanult, és szerzett bölcsészdiplomát. Tanulmányait 1907 júniusában a botanika, a zoológia és a fizikai földrajz doktoraként „summa cum laude” minősítéssel fejezte be. Disszertációját Mágocsy-Dietz Sándor irányítása mellett az egyetem Növénytani Intézetében készítette el, aki felismerve a fiatal Lengyel Géza talentumát, tanársegéddé nevezte ki. Négy évig dolgozott együtt Mágocsy-Dietz Sándorral, miközben elsősorban anatómiát, rendszertant és növényföldrajzot tanult.

Lukácsy Sándor

Lukácsy Sándor
Lukácsy Sándor 1815. január 20-án született Tápiósápon. Családi körülményeit nem ismerjük. Eredetileg ügyvédnek készült, később kertészetre, gyümölcsészetre adta magát. 1848 előtt Káposztásmegyeren csemeteeladással is foglalkozó faiskolája volt.  

Szász Kálmán

Szász Kálmán
Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született 1910. október 7-én. Édesapja a híres református Székely Miklós kollégium tanára volt. Apai dédapja, Szász Károly kiváló jogtudós, természettudós és politikus, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentős vezéralakja. Nagyapja Szász Béla a marosvásárhelyi „Székely Hírlap”-ot szerkesztette, filozófiai munkákat fordított magyar nyelvre, kolozsvári egyetem filozófia tanára volt.

Szaniszló Albert

Szaniszló Albert
Diószegen született, 1844. augusztus 30-án. Természettudományos érdeklődése már diákéveiben megmutatkozott s így középiskolának elvégzése után a pesti Tudományegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be s itt szerzett orvosi diplomát 1869-ben.

Szakátsy Gyula

Szakátsy Gyula
Kassán született 1897. július 27-én. Apja, Szakátsy Gyula postai segédtiszt volt, 1900-ban halt meg. Édesanyja Rudó Jolán varrónővolt.
Friss hozzászólások

2020.szeptember 05., szombat / 20:53

Mezei tücskök ellen mitévő legyek?

2020.szeptember 03., csütörtök / 16:50

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 16:25

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 15:34

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 15:20

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 20:48

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 20:46

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 14:44

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 14:39

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 10:30

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia