ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

A www.szepzold.hu címen elérhető webáruház üzemeltetője:

Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 133. Váci Greens Irodaépület. 7. emelet

cégjegyzékszáma: 01-09-364805

adószáma: 109811622-44

postacíme: 1138 Budapest, Váci út 133. Váci Greens Irodaépület. 7. emelet

telefonszáma: +36 1 224 7300

email címe: webshop@kwizda.hu

Fogalmak:

Eladó: Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Eladó)

Vevő: bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely az Eladóval az Eladó által üzemeltetett webáruházban kínált termék megvásárlása céljából a webáruház használatával adásvételi szerződést köt (a továbbiakban. Vevő).

Webáruház: az Eladó által üzemeltetett, www.kwizdagarden.shoprenter.hu elnevezésű honlap, amelynek fő profilja termékek értékesítése adásvétel útján (a továbbiakban: Webáruház)

Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (a továbbiakban: Termék, illetve Termékek).

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

 

·       Bevezető

A Webáruház használatával - a regisztrációval, illetőleg a vásárlással – a Vevő kinyilvánítja, hogy megismerte és elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket.

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazza az Eladó által a Webáruházban forgalmazott Termékek adásvételére vonatkozó szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési és szállítási feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a Vevő és az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogait és kötelezettségeit.

A jelen általános szerződési feltételek nem tartalmaz utalást magatartási kódexre.

A jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. A szerződés létrejöttét a megrendelés, valamint annak visszaigazolása bizonyítják.

A jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen általános szerződési feltételek a Webáruház weboldalán folyamatosan elérhető, onnan letölthető és kinyomtatható.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Az Eladó az általános szerződési feltételek esetleges módosításait a Webáruház weboldalán ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az Eladó a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. Az általános szerződési feltételek módosulása nem érinti a módosítás előtt létrejött szerződések feltételeit.

Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes általános szerződési feltételek érvényességét.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezéseire.

 

·       Regisztráció

A Webáruházba történő belépés és megrendelés leadása kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a z Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

·       Megrendelési információk

A vételár a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg.

A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A Webáruházban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenítéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

·       Megrendelés menete

A Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

A Termékek a kosárba helyezhetők bejelentkezés nélkül is, azonban a megrendelés elküldéséhez be kell lépni a Webáruház rendszerébe. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. 

Ha a Vevő nem kíván további Terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt Termék(ek) darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát, a mennyiség véglegesítéséhez a „+/-” ikonra kattint.

A Vevő megadja a szállítási címet, majd a szállítási módot, és végül a fizetési módot.

Választható szállítási módok:

Házhoz szállítás:

·       GLS

·       MPL

·       FoxPost

 

Postai szolgáltatások:

·       MPL Csomagautomata

·       MPL Posta Pont szállítás

·       MPL Postán maradó szállítás

·       GLS Csomagautomata

·       GLS Csomagpont

·       Pick Pack Pont szállítás

·       FoxPost Csomagautomata

 

Választható fizetési módok:

·       Banki átutalás (Előre utalás)

·       Bankkártya

·       Utánvétel

·       SimplePay

·       SimplePay átutalás

·       MPL Csomagautomata bankkártyával

·       MPL Posta Pont szállítás bankkártyával

·       MPL Postán maradó szállítás bankkártyával

·       GLS Csomagautomata bankkártyával

·       GLS Csomagpont bankkártyával

·       Pick Pack Pont szállítás bankkártyával

·       FoxPost Csomagautomata bankkártyával

 

 

A fizetendő végösszeg a megrendelt Termék(ek) vételára és a szállítási költségek összesítése alapján minden költséget tartalmaz.

A Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül az Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, és egyidejűleg megszűnik az Eladó ajánlati kötöttsége is.

 

A szállítási költségek itt, linkelni

·       Elállás

A Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevőt illeti meg.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt Terméket átveszi. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vevő az elállási jogát akként gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát közli az Eladóval. Az elállási jog a weboldalon található elállási/felmondási nyilatkozat-minta kitöltése útján is érvényesíthető.

Elállás esetén a Vevő köteles az Eladó számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A Termék visszaküldésének költségét a Vevő viseli.

A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

Az Eladó a nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Vevőnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Az Eladó a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg az elállással érintett Terméket vissza nem kapta, vagy a Vevő hitelt érdemlő igazolását a Termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az Eladó a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

A Vevő az elállási jogát csak bontatlan csomagolású termék tekintetében gyakorolhatja.

·       Felelősség, kellékszavatosság, termékszavatosság

Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. A Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

Az Eladót a Webáruházban forgalmazott Termékek tekintetében jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség nem terheli és önkéntesen ilyen kötelezettséget nem vállal.

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben.

Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő kicserélést követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Az Eladó a Termékek sajátosságaira tekintettel a kijavítás, árleszállítás jogkövetkezményeinek alkalmazását kizárja.

Egyes Termékek, így különösen a vegyszerek, talajjavítók esetében az Eladó a termék csomagolásán feltüntetett kellékekért (mennyiség, jellemzők, összetétel) felelős. E felelőssége nem lehet terhesebb, mint a Termék gyártója által vállalt felelősség.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket, az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A fentiek mellett a Vevő termékszavatossági jogait is érvényesítheti. Ennek keretében a Vevő a hibás termék kicserélését kérheti. Termékszavatossági jogait a Vevő a Termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együttesen: gyártó) szemben gyakorolhatja. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vevő ugyanazon hiba miatt az Eladóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a Vevő a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Az Eladó nem felel a szerződésszegés következményes káraiért, valamint nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni jellegű károkért. A szerződésszegés miatt sérelemdíj fizetési kötelezettség a feleket a másik fél irányában nem terheli.

 

·       Panaszkezelés
 

A Vevő szóban (telefonon) vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amelyet az Eladó haladéktalanul megvizsgál és lehetőség szerint azonnal orvosol.
 

o   szóbeli panasz

A Vevő szóbeli panaszát az Eladó haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vevő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vevőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküldeni. Az Eladó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad.

 

o   írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ha az Eladó a Vevő panaszának helyt ad, a szavatossági kötelezettségének teljesítésére irányadó jogszabályok és/vagy a jelen általános szerződési feltételek szerint áll helyt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

·       Jogorvoslat

A fogyasztónak minősölő Vevő a panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Vevő panasza esetén békéltető testülethez fordulhat, amelyek elérhetőségét itt találja:

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye, címe:

Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Budapest
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
kerelem@baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye,

Somogy vármegye,

Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Békéltető Testület

Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

Heves vármegye,

Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Szeged
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Békés vármegye,

Bács-Kiskun vármegye,

Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye,

Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Győr
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron vármegye,

Vas vármegye,

Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei
Békéltető Testület

Debrecen
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

Hajdú-Bihar vármegye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Pest vármegye

 

 

A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Átalános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el, amelyek elérhetősége itt található: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

A Vevő jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tenni-

 

A jelen általános szerződés feltételek 2024. 06. 20. napjától hatályosak.